Chcete-li používat všechny funkce webu, povolte si prosím ve Vašem prohlížeči Javascript.

Důležité informace

platné pre zájazdy organizované Marco Group s.r.o. – Cestovná Kancelária MarcoTravel.sk (ďalej len CK)

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

Podmienky účasti na zájazdoch CK a vzájomné práva a povinnosti medzi klientom a CK stanovujú Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch MarcoTravel.sk, cestovná kancelária, a.s. (ďalej len všeobecné zmluvné podmienky), ktorých úplné znenie nájdete v tomto katalógu a na našej internetovej stránke www.marcotravel.sk. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zmluvných podmienok sú Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované MarcoTravel.sk, cestovná kancelária, a.s. (ďalej len dôležité informácie), špecifikujúce obsah jednotlivých služieb a odporúčania pri ich využívaní. Vašu cestu sme sa snažili s maximálnou starostlivosťou pripraviť a tým zabezpečiť bezproblémový priebeh Vašej dovolenky. Predpokladom príjemného pobytu je však aj dobrá informovanosť o špecifických podmienkach, možnostiach a skutočnostiach v jednotlivých krajinách, o charaktere pobytových miest a ubytovacích zariadení. Nároky a predstavy našich klientov nemusia korešpondovať s realitou a našou snahou je zabrániť nedorozumeniam a neodôvodneným očakávaniam. Pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu si prosím dôkladne preštudujte, tak všeobecné zmluvné podmienky, ako aj nižšie uvedené dôležité informácie.

Cestovné doklady a vízové povinnosti

Skontrolujte si v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom na zájazd platnosť a nepoškodenosť Vášho cestovného dokladu. Hoci SR je členom Európskej únie, odporúčame zobrať si na cestu do cieľovej krajiny platný nepoškodený cestovný pas (s platnosťou minimálne ešte 6 mesiacov po návrate do SR). Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný pas. Niektoré štáty akceptujú pas ako platný len v prípade, ak má minimálne jednu čistú dvojstranu. Pre prípad mimoriadnych udalostí je vhodné vložiť do pasu osobitný papier s kontaktmi na príbuzných a známych. V prípade, že na vstup do niektorej krajiny sú pre občanov SR potrebné víza, základné informácie sú uvedené v časti týkajúcej sa príslušnej destinácie. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa víz udeľovaných priamo na letisku je nevyhnutné riešiť okamžite na mieste. Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa, preveriť a zabezpečiť potrebné formality na zastupiteľstve svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu. Za nesplnenie tejto povinnosti CK nepreberá zodpovednosť. V prípade, že klient v priebehu zájazdu stratí doklady alebo mu budú odcudzené, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť si nové, resp. náhradné doklady na spiatočnú cestu. Klient môže v tomto prípade požiadať o pomoc delegáta. Prípadné náklady, ktoré v rámci tejto pomoci vzniknú, hradí klient. Pre prípad straty alebo krádeže cestovných dokladov, odporúčame pripraviť si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas zájazdu pri sebe, oddelene od cestovného pasu. V prípade straty či krádeže cestovného pasu Vám fotokópia uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade. Pri strate či krádeži dokladov ohláste udalosť miestnej polícii a ak je to možné, vyžiadajte si o tom potvrdenie.

Letecká doprava

Leteckú dopravu zabezpečuje letecký dopravca, ktorý ma prevádzkovú licenciu udelenú členským štátom Spoločenstva. CK bude v letnej sezóne zabezpečovať leteckú prepravu prevažne formou charterových letov (spiatočná letenka v ekonomickej triede) prostredníctvom leteckého prepravcu Travel Service Slovensko, s.r.o. (IČO: 478 806 27, zapísanom v OR OS BA I., oddiel Sro, vl. č. 100343/B) so sídlom 821 04 Bratislava, Ivánska cesta 30/B a to prioritne lietadlami typu Boeing 737-800 (sedačková kapacita 189 miest) a Airbus 320 (sedačková kapacita 180 miest). Odletovými miestami budú ťažiskovo letiská Bratislava, Košice, Ostrava, Brno, Pardubice a Praha. Odporúčame cestujúcim pred nástupom na dovolenku sledovať aj oficiálne stránky príslušného letiska, z ktorého je zabezpečovaný ich odlet na dovolenku. Počas letu sa na palube podáva ľahké občerstvenie, ktorého sortiment je zabezpečovaný cateringovou spoločnosťou leteckého prepravcu a pripravuje sa aj s ohľadom na dĺžku letu. Zohľadnenie špeciálnej, resp. upravenej stravy palubného občerstvenia pre pasažierov nevie CK garantovať a odporúčame klientom o týchto možnostiach informovať sa v dostatočnom predstihu vopred! Vybrané druhy jedál a nápojov podľa určenia leteckého prepravcu môžu byť poskytované výhradne odplatne a v prípade záujmu o ich čerpanie musia byť hradené pasažiermi priamo pri ich objednaní na palube lietadla. V prípade zabezpečovania prepravy dovolenkárov na pravidelných linkách realizovaných nízkonákladovými spoločnosťami sa spravidla nepodáva občerstvenie na palube lietadla. V dôsledku zvýšeného denného vyťaženia vzdušných koridorov aj leteckej techniky uskutočňujú sa charterové lety v Európe často v nočných hodinách. Snahou CK je zabezpečiť maximálny počet odletov formou denných letov. Nie je výnimkou, že v dôsledku nepriaznivých letových podmienok alebo preplnením letových koridorov dochádza k posunu alebo zmene času letov. Preto čas odletu/príletu publikovaný v pokynoch k zájazdu je uvedený ako orientačný. CK si vyhradzuje vo výnimočných alebo v mimoriadnych prípadoch realizovať zmeny miesta odletu a príletu, trasy letu, realizácie a zmeny miesta medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Vo výnimočných alebo mimoriadnych situáciách môže dôjsť aj k zmene spôsobu prepravy klientov a zabezpečeniu prepravy aj kombinovaným spôsobom. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy, dohovory a normy, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Klientom odporúčame oboznámiť sa s aktuálnymi prepravnými podmienkami a ostatnými dôležitými dokumentami leteckého prepravcu na jeho internetovej stránke www.travelservice. aero a www.smartwings.com. Predpokladané časy odletu a príletu dostanete spolu s Pokynmi k zájazdu. Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu, a nie na samotnú dovolenku. V prípade realizácie letu v skorých ranných hodinách posledného dňa leteckého zájazdu je check out z hotelového zariadenia a transfer nutný realizovať počas poslednej noci ubytovania. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak v ranných ako aj v nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj celkom zasahovať do predchádzajúceho/nasledujúceho dňa. V prípade letov, kedy je príchod/odchod do/z hotela realizovaný v skorých nočných/ranných hodinách hotel účtuje celú noc. Letové časy a letový plán primárne určuje letecká spoločnosť s prihliadnutím na pravidelné linky a ostatné prioritné lety, a to v závislosti od povolení získaných od príslušných letových úradov daných krajín a letových koordinátorov, pričom CK nevie pridelené časy ovplyvniť. Môže sa stať, že dôjde vo výnimočných situáciách k zmene odletových časov alebo k dlhšiemu meškaniu lietadla. V mimoriadnych prípadoch meškania letov môže nastať situácia, že klienti odletia do dovolenkovej destinácie až na druhý deň pobytu. Tieto skutočnosti však nemôže žiadna cestovná kancelária ovplyvniť ani predpokladať, sú spôsobené okrem počasia a technických problémov hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov, a to najmä pri charterových letoch v hlavnej sezóne. Logistika a jednotlivé úkony súvisiace s realizáciou medzipristátia sú realizované podľa pokynov leteckej spoločnosti a CK ich nedokáže ovplyvniť. Všetky zmeny sú realizované s dôrazom na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť vopred Vás informovať. Preto Vám pri plánovaní fixných prípojov, obchodných termínov, služobných ciest, dôležitých stretnutí a pod. pri nástupe na dovolenku, resp. pri návrate z dovolenky odporúčame rátať aj s možnosťou zmeny prípadne oneskorenia letu. Ubezpečujeme Vás, že CK sa v maximálnej miere usiluje vylúčiť podobné zmeny, resp. rušivé vplyvy, a preto Vás v prípade zmeny odletových časov alebo meškania letu láskavo žiadame o pochopenie.
Náš sprievodný personál na letisku v spolupráci s našimi destinačnými managermi na ústredí spoločnosti nepretržite monitoruje situáciu ohľadne odletov a príletov a robí maximum pre zistenie príčin ako aj doby meškania pre priebežné riešenie vzniknutej situácie. Všetko sa však odvíja od základného predpokladu, že sú nám skutočnosti týkajúce sa dôvodov a času meškania včas oznámené leteckým prepravcom príp. prevádzkovým personálom príslušného letiska. Oznamovanie zmien týchto skutočností je voči klientom povinnosťou príslušnej letiskovej správy a leteckého prepravcu. Aktuálnym informáciám sa snažíme prispôsobovať jednotlivé organizačné pokyny súvisiace s transfermi našich klientov.
Zodpovednosť prepravcu a nároky cestujúceho v prípadoch odmietnutia nástupu na palubu lietadla, zrušenia letu a dlhého meškania sa riadia ustanoveniami nariadenia (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim priamo zo strany leteckého prepravcu. Letecký prepravca je Vás povinný o Vašich právach informovať a priamo zabezpečovať nároky z nich vyplývajúce!
Na letisku Vám pri registrácii (check-in) a ďalších formalitách pomôžu naši reprezentanti, nachádzajúci sa pri pulte s označením CK. V cene každého leteckého zájazdu je zahrnutá aj spiatočná letenka v ekonomickej triede. Letenky majú pri zabezpečení charterovej prepravy v súčasnosti charakter elektronickej letenky. Zoznam klientov príslušného letu je nahlasovaný leteckej spoločnosti a príslušnému letisku priamo cestovnou kanceláriou formou hromadného zoznamu cestujúcich príslušného letu. Z uvedeného dôvodu nie je pre vybavenie klientov a vystavenie palubnej vstupenky potrebná letenka v papierovej forme. Ak bude papierová forma letenky pri niektorých zabezpečovaných letoch nevyhnutná, budete o uvedenej skutočnosti vopred informovaní a bude Vám včas odovzdaná. Upozorňujeme klientov, že rezervácia miest v lietadle je príplatkovou službou a odporúčame informovať sa o možnostiach a cenách pred zakúpením Vašej dovolenky na našich predajných miestach. Štandardne sa prideľovanie miest v lietadle realizuje pri kontrolnom pulte (check in) príslušnej leteckej spoločnosti v závislosti od času zaregistrovania sa a rešpektovaní bezpečnostných pravidiel pre obsadzovanie sedadiel v lietadle. Čím neskôr sa však dostavíte na odbavenie, tým je menšia šanca, že budete usadení podľa vašich predstáv. Upozorňujeme klientov, aby si bezodkladne skontrolovali vystavené palubné vstupenky a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri kontrolnom pulte. Starostlivo uchovajte palubnú vstupenku a batožinový lístok, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu omeškanej alebo stratenej batožiny. Svoje požiadavky na zohľadnenie pridelenia sedadiel zo zdravotných dôvodov prípadne iného opodstatneného dôvodu oznamujte pri kontrolnom pulte pred vystavením palubnej vstupenky. Odporúčame rešpektovať odovzdané Pokyny na zájazd, kde je presne uvedený čas (štandardne 120 minút), kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť na letisko. V prípade oneskorenia alebo omeškania klienta, CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. Po registrácii (check in) absolvujete pasovú a colnú kontrolu, kde opäť predložíte cestovný doklad a palubnú vstupenku. Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly už nie je možné opustiť odletovú halu. Check in sa uzatvára najneskôr 45 minút pred odletom. Po uzatvorení odbavenia nie je v kompetencii obsluhujúceho personálu, ani reprezentanta CK vybaviť pripustenie na let prípadných oneskorencov, odporúčame preto dodržiavať určený čas príchodu na letisko.
O aktuálnych organizačných pokynoch týkajúcich sa odletu z destinácie Vás bude informovať náš zástupca v mieste pobytu najneskôr deň pred plánovaným odletom formou oznamu spravidla na informačnej tabuli vo Vašom hoteli. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri prílete pred opustením príletovej haly letiska a po prekročení pasovej kontroly pri odlete z destinácie nie je povolená prítomnosť nášho zástupcu. Na týchto miestach je potrebné rešpektovať pokyny letiskového personálu.
Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny vyhlasované na letiskách a na palube lietadla. Cestujúci je povinný vyhnúť sa všetkému, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej prepravy a všetkému, čo by znemožňovalo vykonávať zamestnancom dopravcu alebo letiska svoje povinnosti. Taktiež je povinný správať sa počas letu aj počas nástupu a výstupu z lietadla a počas pozemnej dopravy na letisku tak, aby neohrozoval seba ani ostatných pasažierov. Cestujúci je súčasne povinný správať sa tak, aby nepoškodzoval majetok dopravcu, resp. letiska a majetok iných pasažierov. Cestujúci je povinný preukázať sa svojim cestovným dokladom pred a po absolvovaní registrácie pokiaľ je k tomu vyzvaný pracovníkom dopravcu alebo letiska. Počas letu sú pre pasažiera záväzné pokyny palubného personálu a kapitána lietadla. V prípade, že budú voči dopravcovi zo strany príslušných orgánov uplatnené sankcie z dôvodu, že cestujúci nedodržal niektorú z povinností, prípadne porušil iné povinnosti, predpisy, nariadenia a pravidlá uplatňované v civilnej leteckej preprave, dopravca má právo na náhradu škody a vymáhanie vzniknutých nákladov priamo od pasažiera. Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania elektronických zariadení na palube lietadla.

Preprava tehotných žien, chorých a sprevádzanie osôb

Informácie o aktuálnych podmienkach a obmedzeniach prepravy uvedených osôb nájdete v prepravných podmienkach leteckého prepravcu, ktoré sú aktualizované na internetovej stránke príslušného leteckého prepravcu. Vo Vašom vlastnom záujme im odporúčame venovať zvýšenú pozornosť.

Batožina

Batožina určená na leteckú prepravu nesmie obsahovať nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy a predmety zakázané v destinácii. Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch v podrobných prepravných podmienkach leteckého prepravcu, ktoré sú v aktuálnom znení uvedené na internetovej stránke leteckého prepravcu. Každý cestujúci (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na samostatné miesto v lietadle – infant) má nárok na bezplatnú dopravu batožiny do maximálnej hmotnosti 15 kg podľa aktuálnych prepravných podmienok zmluvného prepravcu. Pri nadváhe (nad hranicu bezplatne prepravovanej hmotnosti batožiny) má prepravca právo účtovať za každý kilogram na viac ním stanovený poplatok. V prípade spolucestujúcej rodiny, je možné váhu batožiny sčítať, je však nevyhnutné akceptovať maximálnu váhu jednej batožiny, ktorá nesmie prekročiť 32 kg. Hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (56x45x25cm – VxŠxH), ktorú si cestujúci berie so sebou do kabíny lietadla, je obmedzená na maximálne 5 kg. Z bezpečnostných dôvodov zároveň príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ako nebezpečné (napr. pilník, skladací nožík, a pod.). Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch týkajúcich sa charakteru, množstva a spôsobe prepravy tekutín a elektronických prístrojov v príručnej batožine. Pravidelne užívané lieky, nevyhnutné zdravotné potreby, finančná hotovosť a cenné veci by sa mali prepravovať v príručnej batožine. Pokiaľ sa v príručnej batožine nájdu nebezpečné predmety, predmety vylúčené z leteckej prepravy, predmety zakázané, prípadne tekutiny a elektronické prístroje nebudú spĺňať príslušné normy, majú pracovníci leteckej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu bez akejkoľvek náhrady. Pre prípad krádeže, straty, prípadne zámeny, odporúčame batožinu pred jej odovzdaním na prepravu riadne zabezpečiť a uzamknúť, na viditeľnom mieste jasne a vhodne označiť základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi klienta a zároveň cieľovým ubytovacím zariadením pobytovej destinácie. Starostlivo uchovajte batožinový lístok, ktorý Vám je odovzdaný súčasne s palubnou vstupenkou a je nevyhnutný pre identifikáciu omeškanej alebo stratenej batožiny. Za stratu a poškodenie batožiny počas leteckej prepravy zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade je klient osobne povinný stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť okamžite priamo na letisku v tranzitnej hale v reklamačnom oddelení (Baggage claim), kde si nechajte potvrdiť protokol tzv. (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie od prepravnej spoločnosti prípadne poisťovne. V prípade nedodržania tohto postupu nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Podrobnejšie informácie o postupe pri reklamácii batožiny sú uvedené na internetovej stránke zmluvného leteckého prepravcu. O podmienkach prepravy špeciálnej a nadrozmernej batožiny sa informujte vopred v našej CK, prípadne u leteckého prepravcu. Cestujúcim s malými deťmi odporúčame vziať si so sebou do príručnej batožiny dostatočné množstvo kojeneckej, resp. detskej stravy a potrieb (plienky, prikrývky, oblečenie a pod.) zohľadňujúce aj prípadné zmeny, meškanie letu alebo dlhšie transfery.

Transfery

Po prílete do cieľového letiska príslušnej destinácie organizujú naši zmluvní parneri  transfery do jednotlivých letovísk. V príletovej hale alebo v mieste na tom určenom Vás pod viditeľným označením CK budú očakávať zástupcovia, u ktorých je nevyhnutné sa bezodkladne prihlásiť. Akékoľvek zdržanie a problémy, ktoré sa vyskytnú bezprostredne po prílete je nutné okamžite konzultovať a organizovať v kontakte s avizovaným zástupcom. V prípade príchodu menšej skupiny, je zabezpečený minibus, auto alebo taxi. Dĺžka transferu závisí od vzdialenosti strediska od príletového letiska, avšak predpokladané časy transferov sú orientačné, ich realizácia závisí najmä od hustoty cestnej premávky, stavu cestnej infraštruktúry, počtu a rozvozu klientov do viacerých hotelov a pod. Pri transferoch je nevyhnutné realizovať bezpečnostné prestávky vodiča. Každý účastník zájazdu zodpovedá sám za svoju batožinu, odporúčame presvedčiť sa, že bola naložená/vyložená do/z dopravného prostriedku. Počas transferu Vám naši zástupcovia spravidla poskytnú základné informácie týkajúce sa organizácie Vášho pobytu. Transfery sú organizované a zabezpečované v spolupráci s miestnymi zmluvnými partnermi. Vzhľadom na skutočnosť, že naši zástupcovia resp. delegáti majú na starosti viac ubytovacích zariadení, nemusia byť prítomní pri ubytovaní v každom ubytovacom zariadení pri Vašom príchode, budú Vám však v maximálnej miere nápomocní a poskytnú Vám všetky potrebné informácie. V prípade potreby ich neváhajte kontaktovať na oznámenom telefónnom čísle. V letoviskách kde neposkytuje naša CK, alebo zmluvný partner služby delegáta, sa v prípade problémov obraciate priamo 24h. denne na našu CK telefonicky na číslo: +421907340189

Trajekty

V prípade návštevy viacerých ostrovov alebo krajín, prípadne nevyhnutného tranzitu do miesta pobytu, je potrebné brať do úvahy, že príchody a odchody do/z pobytových miest sa musia prispôsobiť časovým harmonogramom lodných, resp. leteckých spoločností.
Miesto pobytu: Informujte sa ešte pred začiatkom Vašej cesty o krajine pobytu a zohľadňujte prosím náboženské, kultúrne a spoločenské tradície, mravy, zvyklosti i zákony a ostatné predpisy hostiteľskej krajiny. Deklarovaná vzdialenosť hotelového zariadenia/strediska od okolitých miest, letísk, pláží, pamiatok a iných záchytných bodov je orientačná a záleží od zvolenej trasy, dopravného prostriedku prípadne iných skutočností.

Zvláštne požiadavky

Sú to Vaše želania, ktoré sa uvádzajú do poznámok v Zmluve o obstaraní zájazdu, napr. ubytovanie na prízemí, poskytnutie detskej postieľky, ubytovanie vedľa Vašich známych a pod. Skontrolujte si, prosím, vyznačenie uvedenej požiadavky vo Vašej zmluve. Naša CK sa bude snažiť Vaše požiadavky splniť, nemôže ich však z kapacitných dôvodov ubytovacích zariadení za zmluvného partnera vždy garantovať. V prípade nesplnenia Vašich požiadaviek „na viac“, osobitne CK a zmluvným partnerom nepotvrdených a nezaplatených, nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu.

Servis a služby

Logistika vnútorných hotelových procesov sa uskutočňuje podľa interných noriem ubytovacieho zariadenia. Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom hotelov a ostatných ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľov. Preto je nutné počítať v niektorých krajinách s menšou skúsenosťou. Vzhľadom na skúsenosti z hotelových zariadení aj vyšších kategórií môže byť určitá služba, zariadenie alebo príslušenstvo poskytované hosťom za návratnú finančnú zálohu, pričom CK nevie toto zálohovanie ani jeho výšku ovplyvniť. K zavedeniu zálohovania môže dôjsť aj v priebehu sezóny, o čom CK nemusí byť vždy zmluvným partnerom vopred informovaná. Pri využívaní niektorých služieb (napr. prenájom auta a pod.) môže byť voči klientom vyžadované zabezpečenie embosovanými kreditnými kartami alebo vyššími finančnými zálohami. Servis, služby alebo zariadenia zabezpečované hotelom (ďalej len služby) sú odplatné, pokiaľ nie je v katalógu pri konkrétnej službe uvedené inak. Upozorňujeme klientov, že v prípade, ak hotel zabezpečuje pripojenie na internet, nie je možné garantovať jeho kvalitu. Využívanie tejto technológie je v dovolenkových destináciách určené skôr na príležitostné využitie a jeho kvalita závisí od technického stavu siete, momentálnej prevádzky a ďalších ovplyvňujúcich faktorov.
Vo väčšine krajín a zariadení platí, že za výmenu peňazí v hoteli, ako aj za telefonovanie si ubytovateľ účtuje poplatky/prirážky. Obchody umiestnené v hotelových zariadeniach majú prenajaté súkromní podnikatelia a CK nemôže ovplyvniť ich prevádzkový čas, sortiment ani tvorbu cien. V hlavnej sezóne a pri plnej kapacite hotelov môže dochádzať pri zabezpečovaní servisu a poskytovaní služieb klientom k čakacím dobám. CK nevie ovplyvniť zloženie klientely v jednotlivých hotelových zariadeniach, ktorých obsadenosť závisí od realizovaných zmlúv hotela s jednotlivými touroperátormi.

Ubytovanie

Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, písmenami alebo inými symbolmi je hodnotením miestnych úradov turistického ruchu, resp. hotelových sietí, v zmysle platnej legislatívy krajiny pobytu, takže nie je možné porovnávať kategorizácie, štandardy a triedy rôznych krajín. Z tohto dôvodu okrem oficiálneho zaradenia uvádzame aj vlastné subjektívne hodnotenie ubytovacích kapacít, ktoré vychádza z našich skúseností a nezriedka aj z hodnotenia našich klientov. Pri ubytovacích zariadeniach typu bungalov, štúdio, apartmán, depandance a pod. sa pri kategorizácii berú do úvahy aj služby centrálnych budov rekreačného areálu ako celku.
CK neurčuje prideľovanie izieb pri príchode do hotela resp. hotelového komplexu, je to vždy v kompetencii manažmentu hotela (room division). Naši zástupcovia v spolupráci s manažmentom hotela sa v čo najväčšej miere usilujú zohľadniť želania hostí. Splnenie požiadaviek zákazníkov však závisí od aktuálnej disponibility kapacít. Vo výnimočných situáciách sa môžu vyskytnúť požiadavky na zmenu izby zo strany klientov, CK sa bude snažiť urobiť pre klientov maximum, tieto záležitosti sú však v plnej kompetencii hotelového manažmentu, a najmä v hlavnej sezóne alebo počas plnej obsadenosti hotela nie je možné uskutočňovať požadované zmeny.
Izby s výhľadom na more sú väčšinou s balkónom a priamym alebo bočným výhľadom na more, ktorému môže čiastočne brániť zeleň, časť budovy alebo technologické zariadenia.
CK má so zahraničnými partnermi uzatvorené zväčša garantované zmluvy s predplatenými službami, čo takmer vylučuje možnosť preobsadenia hotelovej kapacity. V prípade výnimočného preobsadenia objednaného hotela si CK vyhradzuje právo ubytovať klientov v zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej kategórie) nemusí byť vždy rovnaká a často závisí od architektonického riešenia hotelového zariadenia. Jednolôžkové izby, hoci sú za príplatok, nemusia byť identické s dvojlôžkovými izbami a zvyčajne môžu byť menšie, inak situované a bez balkóna. Pokiaľ to situácia umožňuje a klienti si to želajú, resp. s tým súhlasia, hľadá sa možnosť ubytovať dvoch jednotlivcov po ich vzájomnej dohode do dvojlôžkovej izby. V takom prípade sa im príplatok za jednolôžkovú izbu neúčtuje. V hoteloch sa za viaclôžkovú izbu považuje 2, resp. 3-lôžková izba s prístelkami. Rozmer manželských lôžok sa môže líšiť (šírka sa pohybuje od 120 cm). Prístelka je doplnkové, nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré sa využíva vo väčšine ubytovacích zariadení a spravidla sa na ňu vzťahuje zľava. Vo väčšine prípadov ide o lôžko menších rozmerov, resp. rozkladacie lôžko určené najmä pre deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3-4 lôžkových izieb, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou dvojlôžkových izieb. Menšie pohodlie v 3-4 lôžkovej izbe je zohľadnené v prípadne poskytovanej zľave pre osoby na prístelke, prípadne pre deti úplne zadarmo. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod. Pokiaľ prístelka nie je pevnou súčasťou vybavenia izby je na izbu dodávaná až po ubytovaní rodiny. Deti do 2 rokov bez nároku na poskytované služby a samostatné sedadlo bezplatne (infant), nemajú nárok na samostatnú prístelku. Pre deti do 3 rokov je spravidla ako prístelka zabezpečovaná detská postieľka. Dovolíme si Vás upozorniť, že v Španielsku izby vhodné pre 4 osoby nedisponujú 4 samostatnými lôžkami, ale 2 manželskými lôžkami o veľkosti 1,35×2 m prípade 2 manželskými lôžkami a jednou prístelkou.
V prípade, že ceny sú kalkulované na osobu, a nie na celý apartmán, resp. štúdio, pri jeho obsadení menším počtom osôb ako je kapacita, sa voľné lôžka doplácajú podľa individuálnej cenovej kalkulácie. V prípade obsadzovania 2-lôžkovej izby jednou dospelou osobou a dieťaťom, platí dieťa cenu dospelej osoby na základnom lôžku.
Prosíme klientov o porozumenie pri organizácii ubytovania, vybavovaní ubytovacích formalít a príprave prideleného ubytovania, kedy najmä pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám. Rodiny s malými deťmi budú podľa možností uprednostňované.
Zákazník zodpovedá a je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ klienti svojvoľne ubytujú v izbe „neoprávnené“ osoby alebo nerešpektujú štandardne požadované pravidlá ubytovacieho zariadenia, preberajú na seba všetky riziká a sankcie uplatňované zo strany ubytovateľa. V prípade, že je v rámci poskytovaných služieb k dispozícii minibar/chladnička v záujme predchádzania problémom odporúčame po príchode do pridelenej izby skontrolovať jeho obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii hotela. V hoteloch so zabezpečovanými stravovacími službami sú minibary/chladničky zväčša prázdne a slúžia k uschovaniu nápojov zakúpených v priestoroch hotela.
Upozorňujeme, že pri deklarovaných novootvorených strediskách grafická vizualizácia strediska, dodaná zahraničným partnerom, ktorá bola použitá ako predbežný obrazový materiál pri opise strediska v našich grafických ponukách, nemusí byť vo všetkých smeroch identická s konečným vyhotovením realizovaného projektu. Katalógové fotografie izieb ubytovacích zariadení považujte za orientačné, keďže každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť lokalizáciou, veľkosťou, vybavením, resp. dizajnom, a preto Vám nie je možné predstaviť v katalógu všetky typy izieb. Ako obrazový materiál sú v našom katalógu použité oficiálne hotelové prezentačné fotografie alebo našou CK vyhotovené fotografie, resp. ilustračné fotografie. Považujte prosím obrázky izieb, okolia, pláží, interiéru, exteriéru ubytovacích zariadení uvedených v katalógu za orientačné a odporúčame venovať pozornosť aktuálnej fotogalérii uvedenej pri každom zariadení na našej internetovej stránke www.marcotravel.sk alebo využiť web stránku hotelového zariadenia. Dopĺňajúce aktuálne informácie k hotelovým zariadeniam a strediskám a poskytovaným službám nájdete na našej internetovej stránke. Venujte, prosím, vo vlastnom záujme zvýšenú pozornosť ich využitiu pri zisťovaní podrobnejších a aktualizovaných informácií.
Hotelové zariadenia si vyhradzujú právo organizovania privátnych akcií (svadby, oslavy, firemné bankety, garantované ubytovanie vo vyčlenenej časti pre vyhradených touroperátorov a pod.) počas celej sezóny. Z uvedeného dôvodu môžu byť vyčlenené časti hotelových zariadení dočasne pre klientov resp. ostatných klientov uzatvorené alebo ich využívanie obmedzené. Využívanie služieb zariadenia a priľahlých pláží miestnym obyvateľstvom nie je vylúčené.
Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, ktorú CK nemá možnosť ovplyvniť ani predpokladať. Tá sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace a staveniská vznikajú veľmi rýchlo prakticky zo dňa na deň alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V takýchto prípadoch nie je možné mať pri rezervovaní pobytu najaktuálnejšie správy o stavebnej činnosti. Absolútny pokoj v turistických centrách nájdete výnimočne. Cestná premávka, letecká doprava, rôzne športy, animácie, hudobné produkcie a iné skutočnosti súvisiace s vyhľadávanými turistickými centrami sú zdrojom zvýšenej hlučnosti. K dovolenke neoddeliteľne patrí aj večerná spoločenská zábava, bary, reštaurácie, diskotéky a nočné kluby, ktoré často spôsobujú hluk do neskorých hodín. Z hygienických dôvodov je s cieľom vyhnúť sa vysokým teplotám počas dňa, zvykom zavčas ráno odvážať odpad aj dopĺňať zásoby ako v hoteloch, tak i v okolitých prevádzkach. Uvedenú činnosť nie je vždy možné prevádzkovať bezhlučne. Zároveň postupy a zariadenia nutné k prevádzkovaniu hotelového komplexu môžu niekedy viesť k vzniku hluku prípadne iných sprievodných javov. Stavebný a architektonický štýl často umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Počas dovolenkovej sezóny môže dôjsť k údržbárskym alebo stavebným prácam v ubytovacom zariadení z technických alebo iných objektívnych príčin. Postupné zavádzanie logistických postupov a drobné dokončovacie práce alebo záručné opravy sú sprievodným javom novootvorených zariadení a prevádzok. Ak dôjde k takýmto situáciám, prosíme Vás o pochopenie. Otváranie izieb formou elektronických kľúčov alebo magnetických kariet si vyžaduje získanie určitej zručnosti. Klientom odporúčame, aby magnetické karty neprichádzali do kontaktu s magnetickými poliami iných prístrojov (napr. mobilných telefónov a pod.), čo môže spôsobiť ich deaktivovanie.

Podľa medzinárodných hotelových štandardov a zvyklostí v cestovnom ruchu majú hostia povinnosť v posledný deň čerpania služieb opustiť izby spravidla do 12:00 hod., aby bolo možné zabezpečiť ich upratanie a prípravu pre ďalších klientov. Preto je ubytovanie v deň príchodu obvykle možné najskôr od 14:00 hod. Príchod do miesta dovolenky v skorých ranných hodinách, resp. neskorý odchod neoprávňujú k využívaniu izieb nad stanovený čas bez osobitných hotelových príplatkov. Akékoľvek služby čerpané nad rámec vyššie definovaného časového rozsahu sú považované za služby čerpané na viac, podliehajúce spoplatneniu. CK nemôže záväzne garantovať bezprostrednú nadväznosť ubytovania, resp. uvoľnenia izieb na príchod/odchod klienta. Ak je to z kapacitných dôvodov možné, o neskoršom vysťahovaní z izby je možné sa individuálne dohodnúť na recepcii. Táto služba je však spoplatnená priamo na mieste (cena doplatku závisí od cenníka hotela). Je potrebné upozorniť, že v čase plnej obsadenosti izieb hotel túto službu z kapacitných dôvodov nemusí poskytovať. Pri nočných odletoch/príletoch býva v rámci možností (opäť to závisí od obsadenosti izieb) vyhradená jedna alebo viacero miestností (tzv. „courtesy rooms“), kde má hosť možnosť osprchovať sa, prezliecť, prípadne si odpočinúť. Batožina sa zvyčajne ukladá do priestorov vyčlenených na tento účel, ktoré sa zväčša nachádzajú pri hotelovej recepcii.
Zariadenia vhodné pre hendikepovaných klientov poskytujú spravidla bezbariérové izby, vymedzené miesta pre vozičkárov na pláži, spevnené chodníky vedúce k moru, bezbariérové prístupy v rámci hotelových komunikačných systémov, ale nejedná sa o vysoko špecializované zariadenia v plnej miere prispôsobené tejto kategórii klientov.

FORMY UBYTOVANIA

Dvojlôžková izba: izba s dvomi pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ) spravidla s možnosťou 1, príp. 2 prísteliek
Jednolôžková izba: izba s 1 lôžkom alebo 2-lôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom (podľa hotelovej kapacity) väčšinou bez balkóna.
Rodinná izba: jedna väčšia, resp. dve navzájom prepojené izby (čiastočne alebo úplne oddelené) s vlastným sociálnym zariadením.
Štúdio: jedna miestnosť s kuchynským kútom a pevnými lôžkami, s možnosťou umiestnenia jednej, dvoch výnimočne aj troch prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením.
Apartmán: minimálne dve oddelené miestnosti s vyčlenenou kuchynkou, resp. kuchynským kútom (prípadne jedna spálňa s dvomi lôžkami a obývacia izba s rozkladacím gaučom), s pevnými lôžkami a možnosťou umiestnenia prístelky, s vlastným sociálnym zariadením.
Hotelový apartmán: spravidla ide o dve oddelené miestnosti, zvyčajne s pevnými lôžkami a možnosťou umiestniť prístelky.
Suita: priestrannejšie alebo komfortnejšie nadštandardné hotelové izby, spravidla dve navzájom prepojené miestnosti.
Bungalov, vilka: samostatné ubytovacie objekty s izbami hotelového typu, pričom stravovanie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v centrálnej budove alebo v hoteli.
Čísla 1+1, 2+0, 2+1, 2+2, 3+2, 4+1, atď. znamenajú možné obsadenie daného typu izby, ktoré sú uvedené pri každom ubytovaní. Pričom prvé číslo určuje počet osôb nad 12r. čiže 12-99r. a druhé číslo určuje koľko je možné ubytovať detí vo veku 2-11,99r. v danej izbe pri danom počte osôb nad 12r. Ak je izba napríklad 2+2, tak je určená pre 2 osoby nad 12r. a 2 deti 2-11,99r. Deti vo veku 0-1,99r. sa do označenia obsadenosti nepočítajú.
Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako aj popis hotelových služieb zodpovedá skutočnosti známej k 1.12.2015.

Stravovanie a nápoje

Typ, resp. forma stravovania sú uvedené v popise každého hotela. Stravovanie sa uskutočňuje podľa noriem príslušnej krajiny. V hoteloch sa varia väčšinou medzinárodné jedlá obohatené o miestne gastronomické špeciality. Rozsah, sortiment a kvalita stravy je daná zvyklosťami krajiny, úrovňou, triedou a cenou ubytovacieho zariadenia a je v plnej kompetencii hotela. Stravovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu hotela. Hotelové zariadenia štandardne nezabezpečujú kojeneckú, diétnu, príp. špeciálne vyžadovanú, resp. upravovanú stravu, ktorú je nevyhnutné dodržiavať v súvislosti s určitými ochoreniami. V prípade špecifických nárokov na poskytovanú stravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred rezervovaním, resp. zakúpením zájazdu. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu. Ak sú v cene zájazdu zahrnuté aj nápoje, spravidla sa jedná o základné nápoje (v počte 1x nápoj na osobu) ako napr. sýtená, príp. nesýtená voda, v niektorých zariadeniach víno, pričom ostatné nápoje je potrebné doobjednať a na mieste uhradiť. Pri ubytovacích zariadeniach nižšej kategórie treba rátať s menším výberom jedál a nápojov. V hlavnej sezóne a pri plnej kapacite hotelov môže dochádzať v stravovacích zariadeniach, reštauráciách a baroch k čakacím dobám. V reštauráciách, ktoré ponúkajú časť alebo celú kapacitu pod holým nebom, môže dôjsť v závislosti od počasia k určitým obmedzeniam.
Stravovanie formou švédskych/bufetových stolov znamená voľnú konzumáciu z ponuky zodpovedajúcej príslušnej kategórii hotela. Ide o výber jedál formou samoobsluhy, hlavné jedlo príp. niektoré jedlá podľa Vášho výberu z jedálneho lístka Vám môže nakladať príp. servírovať hotelová obsluha.
All inclusive, čo je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšia forma stravovania, znamená plnú penziu a časovo a priestorovo obmedzenú konzumáciu nealkoholických a prípadne alkoholických nápojov podľa rozpisu hotela. Služby all inclusive alebo ich časť môžu byť zabezpečované dodávateľským spôsobom (napr. formou cateringu pri zabezpečovaní stravovania a pod.). Vo väčšine hotelov v režime all inclusive, ale aj iných foriem stravovania je potrebné nosiť plastový náramok, resp. preukazovať sa personifikovanou kartou. Za ich stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. Rozsah, sortiment a harmonogram poskytovania služieb all inclusive je v plnej miere v kompetencii hotela, súvisí s úrovňou ubytovacieho zariadenia a miestnymi zvyklosťami a uskutočňuje sa výlučne podľa konceptu hotela. Nevyužité služby v rámci all inclusive nie je možné refundovať. Zmena obsahu, rozsahu a časového harmonogramu služieb jednotlivých typov ALL INCLUSIVE v konkrétnych zariadeniach je v priebehu sezóny vyhradená! O aktuálnej špecifikácii konceptov all inclusive v jednotlivých zariadeniach Vás budeme aktuálne informovať počas sezóny na našej internetovej stránke www.marcotravel.sk a to pri opise služieb poskytovaných jednotlivými hotelmi. Presný rozpis služieb zahrnutých do programu all inclusive obdržíte pri ubytovaní. Služby all inclusive je potrebné posudzovať podľa ich obsahu a nie podľa používaných názvov, ktoré nie sú štandardizované a sú spravidla určené hotelom. Upozorňujeme na rôzne časové a priestorové obmedzenia podávania alkoholických nápojov v rámci all inclusive v prísne moslimských krajinách! V posledný plánovaný deň čerpania služieb je v zmysle interných hotelových predpisov možné čerpať služby all inclusive väčšinou len do 12:00 hod. V čase neskorého príchodu a skorého odchodu klientov (mimo bežných prevádzkových hodín jedálenských zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne, resp. formou potravinových balíčkov. O čerpanie potravinového balíčka je potrebné spravidla vopred požiadať na recepcii. Niektoré hotelové zariadenia neposkytujú najmä z hygienických dôvodov potravinové balíčky, najmä ak majú zabezpečené 24 hodinové možnosti stravovania alebo zabezpečujú za týmto účelom room service.
Využívanie stravovania v á la carte reštauráciách hotelových zariadení sa uskutočňuje výhradne na rezerváciu klienta, ktorú je potrebné uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu. O konkrétnych podmienkach rezervácie sa informujte u nášho delegáta alebo na recepcii. Uvedená forma stravovania nie je súčasťou služieb all inclusive, pokiaľ nie je pri konkrétnom zariadení alebo v koncepte all inclusive uvedené inak.
Vo väčšine hotelov platí najmä z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne alebo reštaurácie hotela. Prosíme Vás o rešpektovanie týchto obmedzení, vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené chladničkou, elektrickým varičom a väčšinou len základným riadom a vybavením. V hoteloch, ktoré poskytujú stravovanie, je kuchynský kút zvyčajne nevybavený. Pokiaľ sú izby vybavené minibarom/chladničkou, služba all inclusive neznamená, že budú automaticky dopĺňané jedlom či nápojmi.

FORMY STRAVOVANIA

Raňajky: raňajky podávané v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak).
Polpenzia: raňajky a večere podávané v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k večeri sa spravidla platia).
Plná Penzia: raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k obedu a večeri sa platia).
All Inclusive: plná penzia formou švédskych/bufetových stolov, nealkoholické, prípadne alkoholické nápoje miestneho pôvodu pokiaľ nie je uvedené inak. Program all inclusive obvykle zahŕňa aj športové aktivity, animácie a ďalšie hotelové služby, úroveň sa však môže líšiť v závislosti od kategórie a cenových relácií hotela. Ku každému hotelu s All Inclusive disponujeme presným popisom čo všetko je v All Inclusive zahrnuté a na Vaše vyžiadanie Vám ho zašleme na Váš email, alebo si dokument môžete stiahnuť z našej web stránky.
All Inclusive Light: Je veľmi podobné ako All Inclusive, ale zväčša je to okresané o niektoré služby. Ku každému hotelu s All Inclusive Light disponujeme presným popisom čo všetko je zahrnuté a na Vaše vyžiadanie Vám ho zašleme na Váš email, alebo si dokument môžete stiahnuť z našej web stránky.
Bufetové/Švédske stoly: samoobslužná forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej kuchyne, kde pestrosť ponuky závisí od kategórie, triedy a cenovej relácie ubytovacieho zariadenia.

Pláže

Ležadlá a slnečníky v areáli hotela sú spravidla k dispozícii zadarmo, na pláži sa však zvyknú prenajímať od súkromných podnikateľov za poplatok (ak nie je v katalógu pri konkrétnom stredisku uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nie je spravidla totožný s ubytovacou kapacitou stredísk. Údaje o vzdialenosti pláže od ubytovacích objektov sú uvedené v popise zariadenia len orientačne. Väčšina pláží je verejná a prístupná aj miestnemu obyvateľstvu, ktoré sa svojou mentalitou a správaním môže odlišovať od našich zvyklostí. Na verejných plážach nemožno vylúčiť možnosť využívania sprchy za poplatok. Väčšina pláží nedisponuje sprchami vôbec. Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve, takže ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí, resp. mestských častí. Spravidla sa však o časť pláže pred hotelovými zariadeniami starajú aj príslušní ubytovatelia, ktorí sa snažia udržiavať ju v čistote. V tejto súvislosti si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste aj Vy dbali o čisté životné prostredie a poriadok. Odporúčame pri pohybe na pláži a v mori používať plážovú obuv, resp. špeciálnu obuv určenú na kúpanie. Upozorňujeme na výskyt pouličných predajcov na verejných plážach, ktorí zvyknú obťažovať klientov svojou ponukou tovarov alebo služieb.
Z bezpečnostných dôvodov sa v niektorých strediskách uzatvára vo večerných a v skorých ranných hodinách prístup na pláž, preto Vás žiadame vo vlastnom záujme o rešpektovanie daných pokynov.
Nedá sa vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobia väčšie vlnobitie, nánosy, náplavy napr. rias, vodných tráv, nečistôt, kameňov a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však neregulovateľný a zo strany CK neovplyvniteľný. Láskavo Vás žiadame, aby ste dodržiavali pokyny týkajúce sa možností kúpania na pláži, rešpektovali informácie o morských prúdoch, počasí, nebezpečenstvách súvisiacich s vlnobitím, vodnými vírmi, prílivom, odlivom, morskou faunou a flórou a pod.

Bazény a tobogany

Rešpektujte, prosím, prevádzkové hodiny bazénov a toboganov vymedzené hotelom, dodržiavajte pokyny pri ich využívaní a nenechávajte deti bez dozoru. V niektorých ubytovacích zariadeniach je využívanie bazéna podmienené použitím kúpacej čiapky. V mnohých stredomorských krajinách sa striktne dodržiava popoludňajší odpočinok, tzv. siesta, čo môže mať vplyv na prevádzku bazénov, ktoré sa počas tohto oddychového času nemôžu využívať.
Vo výnimočných prípadoch môžu niektoré bazény využívať iba dospelé osoby. Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody v bazéne chemikálie. Osobám s citlivou pokožkou doporučujeme konzultovať tento problém so svojim lekárom pred realizáciou pobytu. Nie všetky hotelové bazény majú čistiace/filtračné zariadenie, a preto môžu byť v určitých obdobiach vypúšťané a čistené. O možnosti využitia slnečníkov a ležadiel sa dozviete v popisoch jednotlivých ubytovacích zariadení. Počet lehátok a slnečníkov nezodpovedá kapacite hotela. Rezervácia ležadiel súčasne na rôznych miestach v jednom ubytovacom zariadení, ani rezervácia vo včasných ranných hodinách nie je zvyčajne hotelom akceptovaná. Hygienická nezávadnosť a ph vody v bazénoch sú pravidelne kontrolované. Z objektívnych, najmä hygienických dôvodov môžu byť bazény počas sezóny určitú nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Najmä vnútorné (interiérové) bazény môžu byť na základe rozhodnutia hotelového manažmentu počas letnej sezóny mimo prevádzky.

Voda a elektrické napätie

V prímorských a exotických krajinách sa nepoužíva na pitie a varenie voda z vodovodu, aj keď v prevažnej väčšine prípadov nie je zdravotne závadná. Líši sa však chuťou a kvalitou, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzavretých fľašiach v miestnych obchodoch či hoteloch alebo využívať automaty na pitnú vodu ak ich má hotel k dispozícii. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom, tečie najmä v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí vlažná voda. V niektorých oblastiach prípadne pri krízových situáciách môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie, zásobovaní vodou prípadne inými médiami a s tým súvisiacimi nepríjemnosťami a komplikáciami, prosíme Vás o pochopenie.

Hygiena a životné prostredie

Hygienické zvyklosti a predpisy sú v prímorských a južných krajinách tolerantnejšie ako u nás. To isté sa týka aj zvyklostí a predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Je potrebné si uvedomiť, že organizmus potrebuje niekoľko dní na prispôsobenie sa novým klimatickým podmienkam a miestnej gastronómii. Z prípadných zdravotných problémov nemožno odvodzovať, že sú spôsobené nedostatočnou kvalitou spracovania potravín alebo nedodržiavaním hygienických predpisov. Rešpektujte rady, pokyny a odporúčania pracovníkov CK a hotelov. Vo väčšine zariadení v Grécku a v niektorých oblastiach Turecka je v dôsledku zastaralej odpadovej infraštruktúry zakázané hádzať použitý toaletný papier do odpadovej misy a je nevyhnutné využiť na to určené odpadové nádoby.
V kompetencii CK nie je možnosť ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia, poveternostných podmienok a nepredvídateľných situácií (prechodné alebo krátkodobé znečistenie mora, rozsiahlejšie vlnobitie, zvýšený výskyt rias, vodných tráv, morských živočíchov, a pod.). Uvedené skutočnosti môžu viesť i k dočasnému obmedzeniu spotreby vody či dodávok elektrickej energie. Zohľadnite výskyt rastlín, hmyzu a živočíchov v príslušnej oblasti a s prípadným nebezpečenstvom prijmite zodpovedajúce bezpečnostné a ochranné opatrenia.

Flóra/fauna/hmyz/domáce zvieratá

K exotickým a prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí aj špecifická miestna fauna a flóra, hmyz, drobné plazy, prípadne výskyt tradičných domácich zvierat a drobného vtáctva. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, stravovanie, resp. hotelové stredisko nie je bezpečné, čisté alebo hygienické. Môže sa stať, že aj napriek intenzívnej snahe hoteliérov a miestnych úradov sa môžu uvedené skutočnosti v určitých obdobiach vyskytovať vo zvýšenej miere. Odporúčame pribaliť do príručnej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách a priľahlých priestoroch nechránené potraviny. V snahe o zníženie výskytu hmyzu sa v hoteloch zvyčajne v podvečerných hodinách vykonávajú postreky, ktoré môžu byť agresívnejšie, preto si nenechávajte otvorené balkónové dvere, okná a prádlo vo vonkajších priestoroch a rešpektujte prosím pokyny personálu hotela. V prípade väčšieho výskytu špecifickej fauny, flóry alebo hmyzu Vás budeme aktuálne na našej webovej stránke www.marcotravel.sk informovať o preventívnych opatreniach, ktoré je vhodné prijať pre zamedzenie prípadných nepríjemností.

Sezóna a počasie

V exotických a prímorských destináciách trvá sezóna takmer po celý rok. Denné teploty a teploty mora uvedené pri opise jednotlivých destinácii považujte prosím za orientačné. Odporúčame vopred sa informovať o aktuálnych klimatických podmienkach miesta destinácie, nepodceňovať možné výkyvy počasia a venovať dostatočnú pozornosť príprave na pobyt detí ale i dospelých. Nezabúdajte na opaľovacie krémy a oleje s vysokým ochranným faktorom a nepodceňujte slnečné žiarenie. Obdobia pred a po hlavnej sezóne prinášajú okrem výhodných cien aj skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky a pod.) nie sú v prevádzke, resp. ich prevádzka je časovo obmedzená a že v dôsledku menšieho počtu klientov hotel neposkytuje služby (vrátane animácií) v plnom rozsahu. Mimosezónne obdobie však poskytuje viac pokoja, nižšie ceny a pod.

Klimatizácia

O vybavení hotelových izieb klimatizačnými zariadeniami a ich prevádzke nájdete informácie v popise ubytovania a vybavenosti izieb. Upozorňujeme, že klimatizácia nemusí byť v prevádzke 24 hodín denne, ale môže fungovať iba v určitých hodinách, prípadne za poplatok čo závisí od rozhodnutia hotela. Prevádzkovateľ hotela často podmieňuje používanie klimatizácie prítomnosťou hostí na izbe. Ide o systém tzv. prívesku pripojeného na kľúč, resp. magnetickú kartu od izby, ktoré po umiestnení do príslušnej zásuvky aktivujú elektrický okruh a následne je možné zapnúť klimatizáciu. Upozorňujeme, že nie je dovolené oddeľovať prívesok od kľúča. Klimatizácia funguje v niektorých zariadeniach len pri zatvorených balkónových dverách a oknách. Rozlišujeme klimatizáciu individuálnu, ktorú si reguluje sám hosť a centrálnu s možnosťou, resp. bez možnosti jej individuálneho ovládania (jej prevádzka však závisí od rozhodnutia vedenia hotela). Vzhľadom na druh klimatizácie sa môže vyskytnúť i zvýšená hlučnosť spôsobená klimatizačným telesom. Pri klimatizovaní spoločných priestorov je potrebné zohľadniť, že budovy hotelových zariadení nemajú charakter prísne uzatvorených komplexov a otváranie vchodov a prechodových pasáží, spolu s podávaním stravy na priľahlých terasách aj pri maximálnej snahe hoteliérov znižuje najmä počas letných horúčav celkovú účinnosť chladenia spoločných priestorov. Architektonické riešenie niektorých hotelových zariadení nedisponuje klimatizovaním spoločných priestorov.

Oblečenie a doplnky

Na dovolenku je vhodné zabezpečiť si ľahké bavlnené oblečenie, pohodlnú nízku obuv, pokrývku hlavy a slnečné okuliare s vysokým UV filtrom. Odporúčame pribaliť teplejší zvršok pre chladnejšie a veterné počasie predovšetkým v nočných hodinách, v klimatizovaných priestoroch a dopravných prostriedkoch. Vo väčšine hotelov vyššej kategórie sa kladie dôraz na primerané spoločenské oblečenie najmä počas podávania obedov a večerí (u mužov dlhé nohavice). Ženám najmä pri návšteve moslimských krajín, resp. kresťanských pamiatok neodporúčame obliekať si nápadné oblečenie s veľkým výstrihom a správať sa vyzývavo.

Sprievodcovia a delegáti

Na poznávacích zájazdoch je sprievodca so skupinou po celý čas trvania zájazdu. Pri pobytových zájazdoch sú v jednotlivých destináciách a hoteloch v určených dňoch a hodinách k dispozícii stáli delegáti (slovensky alebo česky hovoriaci), ktorí asistujú pri ubytovaní, sprostredkovaní fakultatívnych výletov, prenájme áut, riešení reklamácií a pod. Na úvodnej informačnej schôdzke Vás bližšie oboznámia s pobytovým miestom, poskytovanými službami, s možnosťou fakultatívnych výletov a odpovedia na Vaše otázky. Vzhľadom na to, že väčšina delegátov má na starosti viac ubytovacích zariadení v danom letovisku a niekedy aj stredísk, odporúčame využívať služby delegátov najmä počas informačných hodín vo Vašom ubytovacom zariadení, (termíny sú vypísané na informačnej tabuli, resp. v informačnej knihe našej CK, prípadne si ich dohodnete s delegátom osobitne). Láskavo Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme absolvovali úvodné informačné stretnutie s delegátom a sledovali oznamy na informačnej tabuli počas celého pobytu. Ak má hotelový komplex viac budov, informačná tabuľa a informačná kniha sú zvyčajne umiestnené na recepcii hlavnej budovy. Na informačnej tabuli sú uvedené aj kontaktné spojenia na delegáta, miestneho partnera našej CK, na zastupiteľský úrad SR v danej krajine, prípadne na zmluvného lekára a to pre prípad mimoriadnej udalosti, resp. potreby okamžitej pomoci. Delegáti spravidla nebývajú ubytovaní v hotelovom zariadení s klientmi. Recepcia hotelového zariadenia disponuje telefonickým kontaktom na nášho delegáta. Prosíme Vás, s ohľadom na potreby ostatných dovolenkárov, aby ste materiály, ktoré sú obsahom informačných tabúľ alebo informačných kníh ponechali na vymedzených miestach, aby mohli slúžiť všetkým v prípade potreby. Naša CK a naši zmluvní partneri nedisponujeme delegátmi vo všetkých nami ponúkaných destináciách a letoviskách. Či bude, alebo nebude k dispozícií delegát vo Vašom letovisku ste boli informovaný z popisu čo v cene zájazdu máte a čo nie. Ak bolo uvedené, že v cene zájazdu nie sú služby delegáta, tak delegát vo Vašom letovisku nebude a v prípade problémov sa obraciate priamo na nás v CK na telefónnom čísle +421 907 340 189

Poznávacie zájazdy a fakultatívne výlety

Počet, obsah a ceny fakultatívnych výletov uvedených v katalógu budú spresnené v odovzdávaných Pokynoch k zájazdu a aktualizované v mieste pobytu na úvodnom informatívnom stretnutí s delegátom podľa aktuálnej ponuky zahraničných organizátorov. Upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv v mieste pobytu. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa fakultatívnych výletov je nevyhnutné riešiť bezodkladne u organizátora výletu v mieste pobytu, pretože nie sú organizované našou CK ale zahraničnými partnermi. Naši delegáti Vás budú informovať o konkrétnych podmienkach účasti na výletoch a stornovacích podmienkach organizátorov výletu v prípade neúčasti. Fakultatívne výlety v mieste pobytu nie sú predmetom poistenia stornovacích poplatkov v rámci uzatvoreného komplexného cestovného poistenia. O prípadných možnostiach sa informujte u organizátora výletu. Účasť našich klientov na týchto výletoch je vždy dobrovoľná a je závislá od voľných kapacít určených maximálnym počtom zúčastnených. Fakultatívny výlet sa uskutoční po dosiahnutí minimálneho počtu účastníkov, ktorý je stanovený pre každý výlet osobitne. Pristupovanie ďalších účastníkov fakultatívneho výletu v jednotlivých zariadeniach cestou na fakultatívny výlet nie je vylúčené. Fakultatívne výlety nie je spravidla možné uhrádzať platobnou kartou. Pri včasnom odjazde na výlet nie je možné servírovať raňajky. O možnosti náhradného balíčka s jedlom Vám poskytne informácie náš delegát alebo recepcia hotela. O čerpanie potravinového balíčka je potrebné spravidla vopred požiadať na recepcii! Obsah potravinového balíčka nie je považovaný za plnohodnotnú náhradu zmeškaného stravovania, jeho obsah je prispôsobený miestnym klimatickým podmienkam, pričom spravidla ide o formu suchej stravy. V prípade, že súčasťou ceny výletu nie je stravovanie, klient si ho zabezpečuje počas trvania výletu na vlastné náklady. V prípade absolvovania fakultatívnych výletov nie je možné si nárokovať vrátenie zaplatenej čiastky za nečerpanú stravu v hoteli. Fakultatívne výlety nemusí vždy sprevádzať slovenský sprievodca. Pri prehliadke archeologických lokalít a múzeí môže odborný výklad podávať len miestny sprievodca a delegát CK môže výklad prekladať do slovenského/českého jazyka. Ak je nízka účasť slovenských klientov, môže dôjsť k zrušeniu výletu, resp. k pripojeniu slovenskej skupiny k inej zahraničnej skupine klientov. Vo výnimočných prípadoch môže delegát splnomocniť animátora, aby ho pri niektorých úkonoch zastupoval (napr. transfer, sprevádzanie fakultatívneho výletu a pod). Zmena programu, obsahu alebo harmonogramu fakultatívneho výletu je vyhradená. Fakultatívne výlety uvedené v katalógu sú orientačné, môžu sa čiastočne aj celkom zmeniť podľa rozhodnutia organizátora fakultatívneho výletu, prípadne na základe záujmu klientov. O prípadných zmenách Vás bude informovať náš zástupca v mieste pobytu.

Animačný program / šport / zábava / voľnočasové aktivity

Nie je výnimkou, že v medzinárodných hotelových zariadeniach pôsobí medzinárodný animačný tím, ktorý ponúka zábavný program vo viacerých jazykoch alebo v jazyku väčšiny hostí zariadenia. Jedeň deň v týždni majú animátori spravidla voľný deň, určený na regeneráciu síl. Niektoré zábavné/animačné programy sa uskutočnia iba v prípade dostatočného záujmu, resp. pri dosiahnutí minimálneho počtu účastníkov. Ponúkané aktivity a služby možno využívať podľa príslušných dispozícií alebo po splnení kritérií resp. podmienok stanovených hotelom (dosiahnutie veku, sprevádzanie spôsobilou osobou, získanie, resp. existencia a preukázanie platnej licencie na využitie služby a pod.) Niektoré služby možno využívať iba po predchádzajúcej rezervácii a/alebo na zálohu. Používanie športového náčinia aj účasť na športových, zábavných a iných aktivitách sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť, pričom rodičia zodpovedajú za svoje deti. Športové zariadenia, náčinie aj motorové vozidlá Vám odporúčame pred použitím skontrolovať. Finančnú kompenzáciu za prípadné poškodenie vypožičaných vecí je nevyhnutné uhradiť na mieste. Niektoré deklarované zariadenia a aktivity oficiálne ponúkané hotelom, môžu byť v priebehu sezóny zrušené, resp. ich využívanie obmedzené, o čom nemusí byť CK zahraničným partnerom vždy vopred informovaná a v týchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie. Služby stredísk vodných športov možno využívať podľa podmienok určeného časového harmonogramu po zohľadnení využiteľných kapacít a s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti turistov. Vodné športy sú na pláži poskytované odplatne, pokiaľ nie je deklarované inak. CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky zakúpených licencií a prípadné programové obmedzenia SAT TV vysielania, deklarovaného ako súčasť špecifikácie poskytovaného ubytovania. V prípade zhoršených poveternostných podmienok môže dochádzať k zhoršeniu kvality príjmu SAT TV alebo k jeho dočasnému znefunkčneniu.

Dieťa

Ak plánujete dovolenku s deťmi, je dôležité vopred starostlivo zvážiť miesto pobytu, termín a všetky okolnosti spojené s pobytom. Kto hodlá cestovať s deťmi, musí si byť vedomý, že túto skutočnosť nie je vždy možné zohľadniť a niektoré procesy nemožno urýchliť ani zmeniť. Pri výbere hotela treba brať do úvahy a rozumne zvážiť polohu, vzdialenosti a možnosti pohybu s detským kočíkom. Vzhľadom na špecifické potreby malých detí (detská strava, plienky, nočník a pod.) odporúčame zobrať so sebou dostatočné množstvo zásob a sortiment na celý pobyt, keďže v bežnom sortimente hotelových obchodov absentuje kojenecký a detský tovar a pomôcky pre malé deti. V dovolenkových destináciách sa tento tovar môže aj v značnej miere odlišovať od tovaru dostupného v SR. Detskú postieľku vyžiadame na základe Vášho želania, v prípade, že hotel ňou disponuje. Väčšinou je na izbu dodaná až po ubytovaní rodiny, keďže nie je automatickou súčasťou vybavenia izby. Zároveň upozorňujeme, že niektoré hotely poskytujú postieľku zadarmo, iné za poplatok a v niektorých hoteloch nemajú detské postieľky vôbec k dispozícii. Odporúčame Vám o jej poskytovaní sa vopred informovať. Taktiež odporúčame venovať dôkladnú pozornosť výberu fakultatívnych výletov, ktorých sa majú zúčastniť Vaše deti, a to z hľadiska klimatických podmienok, fyzickej náročnosti aj časového harmonogramu. Z hygienických dôvodov odporúčame používať nepremokavé detské plienky pred vstupom malých detí do bazénov.
Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav je dosiahnutý vek dieťaťa a počet dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. Pri každom hoteli je uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné špeciálne ponuky alebo zľavy. Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa nemôže dovŕšiť v deň plánovaného návratu do SR (dieťa do 2 rokov nemôže v deň príletu/príchodu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nemôže v deň príletu/príchodu do SR dovŕšiť 12 rokov a pod.).
Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame v dostatočnom predstihu pred cestou overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, že ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Lekárska pomoc

Každý klient pozná svoj zdravotný stav a cestuje s vedomím fyzickej záťaže spôsobovanej zabezpečovanou dopravou, samotným cestovaním a klimatickými podmienkami danej destinácie. V prípade zdravotných problémov kontaktujte delegáta alebo priamo recepciu hotela. Náklady za medicínske ošetrenie a lekárske zákroky si hradí priamo klient, spravidla v hotovosti. Na základe lekárskej správy a potvrdenia o zaplatení za lieky Vám poisťovňa po návrate do SR danú čiastku po splnení podmienok zmluvného poistného vzťahu uhradí. Nezabudnite si so sebou vziať dostatočné množstvo liekov, ktoré bežne užívate. Pri cestách do členských krajín EÚ si nezabudnite so sebou zobrať Európsky preukaz zdravotného poistenia. Vo vlastnom záujme si vložte do svojho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.) O bližších podrobnostiach lekárskeho ošetrenia v krajine Vášho pobytu Vás budú informovať priamo delegáti na informačnom stretnutí v úvode Vašej dovolenky. V súvislosti s poistnou udalosťou kontaktujte bezodkladne asistenčnú službu podľa poistných podmienok Vášho poisťovateľa.

Cennosti, doklady, finančná hotovosť

Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cennostiam (šperky, mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty a pod.), dokladom (cestovné pasy, kreditné karty, šeky a pod.), predmetom vyššej hodnoty, osobitnej alebo špeciálnej povahy a finančnej hotovosti, ktoré ste sa rozhodli zobrať so sebou na dovolenku a podľa toho využívať trezory na izbách alebo na recepcii (ďalej ako cenné veci). Odporúčame trezor pred použitím riadne skontrolovať a preveriť jeho funkčnosť a nepoškodenosť. Neodporúčame brať si na dovolenku drahé šperky a cenné veci vyššej hodnoty (v prípade nutnosti odporúčame dojednať špeciálne poistenie). Za cenné veci a finančné prostriedky ponechané voľne na izbe nenesie hotel ani CK zodpovednosť. V žiadnom prípade nenechávajte veci voľne bez dozoru na pláži, v dopravných prostriedkoch, na izbách a pod.. Odporúčame mať platobné karty pod kontrolou a nedávať ich k samostatnej dispozícii tretím osobám. Pokiaľ by Vám v priebehu Vášho pobytu cenné veci odcudzili, ohláste krádež bezodkladne na polícii. V súvislosti s poistnou udalosťou kontaktujte bezodkladne asistenčnú službu podľa poistných podmienok Vášho poisťovateľa. Upozorňujeme, že v niektorých hoteloch je využívanie trezora na izbe počas pobytu spoplatnené podľa cenníka poskytovaných služieb zariadenia. Na túto skutočnosť je potrebné sa vopred informovať u nášho delegáta alebo na recepcii hotela.

Zľavy

Akékoľvek zľavy si môžete uplatňovať len v súlade s podmienkami pre poskytovanie zliav uvedených v katalógu prípadne deklarovaných CK pri propagácii konkrétnej akcie a výhradne pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu. Nie je možné si ich nárokovať dodatočne, t.j. po podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu. Akékoľvek zľavy nemožno uplatňovať voči ponukám Last moment/Last minute pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade spájania viacerých turnusov bude nevyužitá časť leteckej prepravy zohľadnená v rámci individuálnej kalkulácie zájazdu poskytnutím špeciálnej zľavy.

Dovolenkové poukazy

(uvedené platí pokiaľ nie je pri konkrétnom poukaze dohodnuté inak) Dovolenkový poukaz – voucher si starostlivo uschovajte! V prípade jeho povahy poukazu na doručiteľa nebude možné pri strate vyhotoviť duplikát. CK MarcoTravel.sk nezodpovedá za jeho zneužitie neoprávnenou osobou! Dovolenkový poukaz je možné použiť na nákup zahraničného pobytového zájazdu z ponuky tohto katalógu. Dovolenkový poukaz je možné využiť výhradne jednorázovo na zaplatenie pobytového zájazdu v hodnote rovnakej alebo vyššej ako je nominálna hodnota Dovolenkového poukazu. Ak je hodnota zakúpeného zájazdu vyššia ako je nominálna hodnota uvedená na Dovolenkovom poukaze, rozdiel v hodnote je nevyhnutné doplatiť pri uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu. Dovolenkový poukaz zásadne nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť. Dovolenkový poukaz možno uplatniť na našich predajných miestach. Dovolenkový poukaz nie je možné kombinovať s aktuálnymi zľavami, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Falšovanie a pozmeňovanie Dovolenkového poukazu je zakázané a môže byť trestné! Dovolenkový poukaz je možné použiť najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň platnosti poukazu na jeho prednej strane. V prípade zrušenia zájazdu zo strany CK MarcoTravel.sk bude klientovi vrátený výhradne uplatnený Dovolenkový poukaz (finančná protihodnota sa nevracia), s možnosťou jeho opätovného uplatnenia a vyčerpania počas platnosti uvedenej na poukaze. V prípade stornovania zájazdu zo strany klienta, bude klientovi po započítaní stornopoplatku a náhrady škody prípadný rozdiel vrátený výhradne formou vydania nového Dovolenkového poukazu v zostatkovej hodnote vypočítaného rozdielu, s možnosťou jeho opätovného uplatnenia a vyčerpania počas doby platnosti uvedenej na pôvodnom Dovolenkovom poukaze.

Predčasné ukončenie dovolenky

Ak sa rozhodnete dobrovoľne odísť z miesta pobytu predčasne, je dôležité situáciu riešiť s delegátom. Treba si uvedomiť, že s tým súvisia ďalšie náklady (poplatok za transfer, suma za novú letenku, atď.), ktoré je potrebné uhradiť ešte na mieste pred odchodom. Za nevyčerpané služby z titulu predčasného ukončenia dovolenky Vám nebude poskytnutá zo strany CK žiadna náhrada. Niektoré špecifické prípady je však možné riešiť v rámci uzatvoreného komplexného cestovného poistenia, viď cestovné poistenie.

Last minute

Určovanie akcií Last minute/Last moment je výhradnou vecou obchodnej politiky spoločnosti a závisí od množstva faktorov, ktoré sú vyhodnocované priebežne v snahe o maximálne efektívne využitie kontrahovaných kapacít a krytia rizík, ktoré so sebou cestovný ruch prináša. Pri zájazdoch so zľavou last minute ide väčšinou o posledné voľné izby v danej ubytovacej kapacite v danom termíne. V praxi to znamená, že výber izieb je veľmi obmedzený. Keďže hotel dostáva nahlášky last minute často len niekoľko dní, resp. hodín pred príchodom hostí, môže sa stať, že Vám pridelia neštandardnú izbu, t.j. lokalizovanú a zariadenú inak ako pre ostatných klientov našej CK ubytovaných v danom hoteli, ktorí si zájazd zakúpili v dostatočnom časovom predstihu. Pri akciách Last moment/Last minute je zľava poskytovaná z kalkulovanej ceny ubytovania, stravovania a ďalších služieb poskytovaných zariadením.

Rezervácia zájazdu

Zájazd si môžete rezervovať osobne v pobočkách našej CK, u našich obchodných zástupcov, u našich províznych predajcov, telefonicky, emailom, alebo online prostredníctvom internetovej stránky www.marcotravel.sk. Pri propagácii jednotlivých akcií na internetovej stránke a v médiách uvádzame orientačné a základné ceny od minimálnej cenovej hladiny. Konkrétne ceny Vám vypočítajú naši predajcovia po zadaní všetkých kritérií klienta a zohľadnení všetkých požadovaných služieb. Naši pracovníci Vám vždy ochotne poradia a pomôžu vybrať ideálne miesto pre Vašu dovolenku. V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte v stanovenom čase uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu, bude rezervácia automaticky zrušená.

Ceny zájazdov

Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých ponukách. Pre potreby výpočtu ceny sa najskôr obsadzujú základné lôžka, následne až prístelky, pokiaľ nie je uvedené inak. Odporúčame Vám cenu Vami objednaných služieb vrátane uplatnených zliav podrobne skontrolovať pred podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Kompletný cenník príplatkových ubytovacích služieb poskytovaných hotelovým zariadením nájdete na našej internetovej stránke pri špecifikácii dotknutého zariadenia.
Neoddeliteľnou súčasťou ceny leteckého zájazdu je povinný servisný poplatok a prípadné vízové poplatky a pobytové taxy (miestne turistické dane vyberané priamo hotelom v mieste pobytu o aktuálnej výške ktorých Vás budeme informovať v Pokynoch k zájazdu), ktoré nie sú zahrnuté v základných katalógových cenách za jednotlivé služby. Súčasťou povinného servisného poplatku sú letiskové poplatky, emisný príplatok, bezpečnostná taxa, transfer, poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy.
Dokladom o zakúpení zájazdu je platná Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je doklad o povinnom poistení pre prípad úpadku CK a o komplexnom cestovnom poistení (ak ste ho uzatvorili prostredníctvom našej CK) a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

Ceny leteniek

Ceny leteniek boli kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 400 USD/MT. Ako referenčná cena paliva (JET A1) sa považuje cenový základ vychádzajúci z PLATTS „Barges FOB Rotterdam High“. V súvislosti s nárastom cien palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný aktualizovaný palivový príplatok.

Palivový príplatok

Výška palivového príplatku pre sezónu 2016 sa bude odvíjať od ceny leteckého paliva (JET A1) obchodovateľného podľa FOB ROTTERDAM High.
Cestovné poistenie: Obsahom kompletného poistenia je komplexné cestovné poistenie 1,98 EUR/osoba/deň. Zmluvným partnerom našej CK pre cestovné poistenie je ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s.. Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v základnej katalógovej cene
zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia. V jeho rámci je okrem iného zahrnuté aj poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:
– liečebné náklady v zahraničí až do výšky 120 000 EUR,
– preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného celkom/ubytovanie
na 1 deň až do výšky 1 200 EUR/100 EUR,
– poistenie úrazu v prípade smrti v dôsledku úrazu/trvalé následky v dôsledku úrazu až
do výšky 3 350 EUR/6 650 EUR,
– denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty až do výšky 10 EUR na 1deň/max. 15 dní,
– poistenie batožiny až do výšky 665 EUR,
– poistenie zodpovednosti za škodu až do výšky 100 000 EUR,
– poistenie stornovacích poplatkov na jednú poistnú udalosť celkom/z toho na jedné-
ho poisteného až do výšky 3 600 EUR/1 200 EUR,
– poistenie nevyužitej cesty až do výšky 30 EUR/1 deň (max. 10 dní),
– doplnkové asistenčné služby (právna pomoc) až do výšky 1 200 EUR,
– doplnkové asistenčné služby (pomoc pri strate dokladov) až do výšky 335 EUR,
– doplnkové asistenčné služby (technická asistencia) až do výšky 170 EUR,
– doplnkové asistenčné služby (pomoc pri oneskorení dodania batožiny leteckým dopravcom
o viac ako 24 hodín/48 hodín) až do výšky 70 EUR/140 EUR,
– poistenie meškania letu a iného dopravného prostriedku až do výšky 17 EUR (netýka sa charterovej leteckej prepravy).
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
– z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 50 EUR, max. 350 EUR,
– z poistenia stornovacích poplatkov vo výške 10% v prípade zrušenia cesty z dôvodu (s výnimkou zrušenia cesty z dôvodu smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho):
• vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali domáce liečenie
alebo hospitalizáciu,

  • tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe,
    • značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej na území SR počas trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohoto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu,
    • zničenia alebo straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu,
    • doručenia predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej cesty,
    • povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po uzavretí poistenia, Poistenie stornovacích poplatkov je platné, len ak bolo dojednané najneskôr súčasne so zaplatením (resp. najneskôr do 24 hodín od zaplatenia) zájazdu cestovnej kancelárii alebo prvej zálohy za zájazd, podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr.

Nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov

V prípade záujmu o poistenie stornovacích poplatkov presahujúcich limit komplexného cestovného poistenia ponúkame možnosť nadštandardného pripoistenia stornovacích poplatkov až do výšky celkovej nadobúdacej ceny cestovnej služby za všetky poistené osoby po odpočítaní poistného a to sadzbou 2,65% z celkovej ceny zájazdu (vrátane ceny za komplexné cestovné poistenie, ktorého uzavretie je podmienkou dojednania nadštandardného pripoistenia stornovacích poplatkov). Pre tento typ pripoistenia platia vyššie uvedené podmienky spoluúčasti poisteného. V prípade záujmu o nadštandardné pripoistenie stornovacích poplatkov bez spoluúčasti poisteného platí sadzba 4,97% z celkovej ceny zájazdu.
V prípade záujmu o uzatvorenie komplexného cestovného poistenia nad rozsah poistného plnenia deklarovaného v aktuálnych poistných podmienkach alebo o špecifické podmienky komplexného cestovného poistenia, žiadajte o preverenie týchto možností pred uzatvorením Zmluvy. Deklarované sadzby a podmienky poistenia sú platné ku dňu prípravy tohto katalógu a môžu sa v priebehu sezóny meniť. Pri kúpe zájazdu Vás naši predajcovia budú informovať o aktuálnych podmienkach a sadzbách komplexného poistenia. Poistná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom zájazdu a poisťovňou, čo v praxi znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poistnej udalosti CK nie je oprávnená posudzovať existenciu poistného vzťahu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov. Vyššie uvedené údaje sú len informatívne, poistné sumy, podmienky a rozsah plnenia sú podrobne uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie dojednávané k službám cestovných kancelárií a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté pri podpise Zmluvy. Upozorňujeme klientov, aby si pred uzatvorením Zmluvy, ale aj pred začatím zájazdu podrobne a dôkladne preštudovali poistné podmienky, ktoré sa nachádzajú aj na stránke www.marcotravel.sk.
Pri kúpe zájazdu Vás naši predajcovia budú informovať o aktuálnych podmienkach tohto pripoistenia. Podrobné informácie nájdete aj na stránke www.marcotravel.sk.

Recenzie

Dovoľujeme si upozorniť klientov, že anonymné recenzie uverejňované v rámci internetovej komunikácie nemôžeme z dlhodobejších skúseností zneužívania niektorými subjektmi a konkurenčným prostredím považovať za objektívny a dôveryhodný zdroj informácií o kvalite a charaktere poskytovaných služieb. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade zneužívania takýchto praktík využijeme všetky dostupné právne prostriedky ochrany proti poškodzovaniu a neoprávnenému zásahu do dobrého mena a povesti CK MarcoTravel.sk – Marco Group s.r.o.

 

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.